Month: kwiecień 2022

IPOPEMA SECURITIES SA (6/2022) Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. IPOPEMA Securities S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymane w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach członków jej Zarządu sporządzonych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Wskazane w ww. powiadomieniach kontrakty terminowe stanowią instrumenty finansowe, w

INTER CARS SA (13/2022) OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 maja 2022 roku na godzinę

DĘBICA SA (7/2022) Powołanie Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że 29 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marko Nahtigala na Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marko Nahtigala: Marko Nahtigal, ur. w Kranj, Słowenia. Rocznik

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

BORYSZEW SA (14/2022) Decyzja Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. wniosku w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,92 złotego na jedną akcję uprawioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 188.788.600,00 złotych, z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z postanowieniami art.

INTER CARS SA (11/2022) Przyjęcie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021

Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę o przyjęciu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, zgodnie z którym Zarząd będzie wnosił o podział zysku wypracowanego w roku 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł tytułem

DĘBICA SA (6/2022) Rezygnacja Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że 29 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Mirosława Maziarki z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 29 kwietnia 2022 r. Powody rezygnacji nie zostały wskazane. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

CCC SA (5/2022) Powołanie Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję

Działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję, rozpoczynającą

COGNOR HOLDING SA (11/2022) Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za pierwszy kwartał 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe COGNOR HOLDING SA w Poraju [Emitent] w załączeniu przesyła komentarz Zarządu do osiągniętych przez grupę kapitałową Emitenta wyników w pierwszym kwartale 2022. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz Źródło: pap-mediaroom.pl

WAWEL SA (10/2022) Wygaśnięcie kadencji Członka Zarządu emitenta

Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z upływem kadencji Członka Zarządu Pana Wojciecha Winkela, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej postanowiła, że Zarząd Spółki będzie jednoosobowy i będzie składał się

1 2 3 5
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ