Day: 1 czerwca, 2022

PZU SA (12/2022) Wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2021 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i

PCF GROUP SA (11/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy. W

MAGNA POLONIA SA (5/2022) Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz

MCI CAPITAL ASI SA (12/2022) Zmiany w składzie Zarządu

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: ? odwołania w związku z wygasającą kadencją Członka Zarządu Pana Tomasza Czechowicza, ze skutkiem na koniec dnia 27 czerwca 2022 r., ? powołania Pana Tomasza Czechowicza na członka Zarządu Spółki i powierzenia mu

CIECH SA (22/2022) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 r. roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta – CIECH Vitrosilicon S.A. („Spółka Zależna”) odebrał decyzję Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze z dnia 31 maja 2022 r. (odpowiednio: „Decyzja” oraz „Urząd”) wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego

MENNICA POLSKA SA (21/2022) Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”,” Emitent”) informuje, że w dniu 01 czerwca 2022 roku Pan Artur Jastrząb złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 01 czerwca 2022 roku. Pan Artur Jastrząb jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał powody osobiste. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ